! 

حیات درختان در بخشش میوه است . آنها می بخشند تا زنده بمانند ، زیرا اگر باری ندهند خود را به تباهی و نابودی کشانده اند

!!! 


دسته ها : در هم
جمعه سوم 8 1387
X